Sao con nói như vậy?

Bé Nga, coi nhà cho ông đi họp chút nghe con! Ông Sáu chụp vội cái nón lên đầu rồi nói với đứa cháu nội. Hổng biết có cắc bạc nào hông mà tối ngày cứ họp với hành. Ông nội vè hưu rồi chứ... Read More

Bồ Nông chọn bạn

Ngày xưa, Cò, Vạc, Bồ Nông cùng đến làm ăn sinh sống trên một cánh đồng, nhưng chưa thân thiết gì với nhau. Bồ Nông làm quen được với Vạc trước. Nó còn định kết bạn cả với Cò nữa, bèn tìm... Read More